سیلیکاژل نارنجی


سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل نارنجی یکه اندیکاتور یا نشانگر در ترکیبات خود دارد. یعنی هنگام تولید سیلیکازل به ترکیبات اولیه ژل سیلیکا معمولا متیل اضافه می شودکه باعث نارنجی شدن ذرات سیلیکاژل می شود. سیلیکازل نرنجی رنگ زمانی که رطوبت جذب می کند تغییر رنگ می دهد. رنگ سیلیکاژل نارنجی بعد از جذب رطوبت سبز می شود. از این ویزگی تغییر رنگ برای تشخصی زمان تعویض یا احیا سیلیکاژل استفاده می شود.